Jönköping Qom Uts värderingar:

  • Ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, lika värde och lika rättigheter.
  • Att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.
Qom ut